Säätiön säännöt

KIRJASTONHOITAJIEN SÄÄTIÖ sr –nimisen säätiön säännöt

rekisteröity PRH:ssa 13.8.2019 

 

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Kirjastonhoitajien säätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

 

Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää kirjastonhoitajien – ensisijassa yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien – edunvalvontaa ja koulutusta sekä kirjastoalan tutkimusta.

 

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kirjastonhoitajien – ensisijassa yleisten kirjastojen kirjastonhoitajien – edunvalvontaa ja koulutusta sekä kirjastoalan tutkimusta sekä muuta tarkoitustaan toteuttavaa toimintaa.

 

Säädepääoma

4 § Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksisataatuhatta markkaa (200.000 markkaa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

 

Hallitus

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu neljä – kahdeksan (4-8) jäsentä. Säätiöllä voi olla lisäksi asiamies, jonka hallitus valitsee. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Joka neljäs vuosi on puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

 

Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

 

6 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

Hallituksen jäsenten palkkio

7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus

2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle

3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä

4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa

5) valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

Säätiön nimen kirjoittaminen

9 § Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

 

10 § Säätiön hallitus voi tarvittaessa nimittää säätiölle asiamiehen, joka hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan. Asiamiehellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

Tilikausi ja tilintarkastus

11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava maaliskuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.